Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů ve společnosti My Style s.r.o.

v souvislosti s obchodními vztahy, navázanými kontakty a pracovním náborem

 1. Správce osobních údajů

Tato informace platí pro společnosti skupiny My style s.r.o., tedy:

 • společnosti My Style s.r.o., se sídlem Vršovická 1525, 101 00 Praha 10 – Vršovice Česká republika, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeném u městského soudu v Praze, C 108993/MSPH. IČO: 27370283, DIČ: CZ27370283. Adresa elektronické pošty: contact@mystyleco.cz., číslo kontaktního telefonu: (+420) 272 075 500
 1. Zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v souvislosti s mnoha situacemi: (i) pokud jste nám zpřístupnili Vaše osobní údaje sami prostřednictvím různých komunikačních kanálů (např. zaslání dotazu / nabídky e-mailovou cestou, telefonicky nebo vyplněním formuláře na našich internetových stránkách); (ii) v rámci naší spolupráce při podpisu a realizaci smlouvy; (iii) když jsme Vaše osobní údaje získali z jiných zdrojů (např. od společnosti, se kterou spolupracujete a která je naším dodavatelem / zákazníkem, včetně jiné společnosti ze skupiny).

Tato informace se netýká zpracovávání osobních údajů v souvislosti s využíváním našeho internetového obchodu mystyleco.cz našimi zákazníky a uzavíráním smluv touto cestou.

 1. Zpracovávání spojené s obchodními vztahy
 2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jako správce zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a obchodních partnerů a jejich zaměstnanců / spolupracovníků, osobní údaje jiných osob, které nám byly předány v rámci realizace smluv nebo kteří se s námi spojili telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formulářů na našich internetových stránkách.

V souvislosti s uvedenými vztahy můžeme zpracovávat následující osobní údaje: identifikační údaje, teleadresní údaje, údaje týkající se pracovního místa a kvalifikace, a další osobní údaje poskytnuté nám v souvislosti se spoluprací nebo kontaktem.

Výše uvedené osobní údaje nám poskytujete přímo Vy, nebo prostředníci, např. Vaši zaměstnavatele / zákazníci.

Účel a podstata zpracovávání

V souvislosti s výše uvedenými vztahy zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • – navázání spolupráce a uzavření smlouvy;
 • – splnění uzavřené smlouvy, včetně jejího vypořádání;
 • – zodpovězení všech otázek a vedení další korespondence / kontaktu v tomto rozsahu;
 • – reklamy a kontaktu ve věci jiných informací a služeb správce;
 • – ochrany před možnými nároky, a také za účelem ev. směrování nároků;
 • – splnění právních povinností správce (např. daňových, účetních).

Podstatou pro zpracovávání osobních údajů správcem je:

 • – nutnost splnění smlouvy anebo přijetí opatření před jejím uzavřením na žádost osoby, které se osobní údaje týkají;
 • – splnění právních povinností správce;
 • – oprávněný zájem správce ve formě reklamy výrobků a služeb správce nebo třetí strany, kontaktu, včetně korespondence a ochrany před možnými nároky.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale může se stát, že budou nezbytné k uzavření nebo splnění smlouvy nebo zodpovězení dotazů, anebo za účelem dopisování.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje získané za účelem uzavření a vyplnění smlouvy budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy nebo do okamžiku podání Vámi námitek vůči zpracovávání, jehož podstatou je náš opodstatněný zájem, leda že zákony (např. týkající se archivace, daňové, účetní) nás zavazují k tomu, abychom tyto údaje zpracovávali po delší dobu, nebo si je ponecháme déle pro případ možných nároků, po dobu promlčecí lhůty stanovenou zákonem – v závislosti na tom, která doba je delší.

Vaše osobní údaje poskytnuté v rámci spojení se s námi budou zpracovávány do doby komunikace s Vámi, a v případě reklamní činnosti – do doby podání námitky, leda že analogicky k informaci sdělené výše budou nás zákony zavazovat k delšímu zpracovávání nebo do okamžiku uplynutí promlčecí lhůty na eventuální nároky.

Zpracovávání osobních údajů spojených s náborem

Společnost Mystyle s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů jakožto uchazečů o práci. Za účelem řádného splnění povinností stanovených v čl. 26 GDPR uvedené společnosti jako společní správci stanovily rámec své zodpovědnosti týkající se splnění povinností vyplývajících z GDPR.

Rámec zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje žadatelů o práci získané veškerými možnými náborovými kanály. V souvislosti s náborem můžeme zpracovávat osobní údaje (zpracování některých osobních údajů může vyžadovat Váš souhlas): identifikační údaje, teleadresní údaje, údaje týkající se vzdělání, údaje týkající se schopností a předchozích zaměstnání, údaje týkající se povolení a další osobní údaje, které jste nám poskytli při náboru.

Účel a podstata zpracovávání

V souvislosti s náborem zpracováváme Vaše osobní údaje pro potřeby nezbytné pro realizaci aktuálního náboru pro společnost My Style s.r.o., a pokud jste souhlasili, takže budoucích náborových procesů na obdobné pozice. Podstatou pro zpracovávání Vašich osobních údajů jsou činnosti na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením samotné smlouvy, právní předpisy, především Zákoníku práce a prováděcí akty, a Váš souhlas pokud se jedná o rámec širší než je stanovený v těchto zákonech nebo pro potřeby budoucích náborových procesů. Pokud jste poskytli jakýkoliv výše uvedený souhlas, můžete jej kdykoliv stáhnout – nebude to mít však vliv na zákonnost zpracování, které provedeme před jeho odvoláním. Vaše osobní údaje budeme také zpracovávat za účelem spojeným s možným výskytem sporů mezi Vámi a kterýmkoliv ze společných správců (právní podstatou pro zpracovávání je v tomto případě oprávněný zájem správce). Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také pro reklamní účely společných správců nebo jejich spolupracujících subjektů. V tomto případě právní podstatou pro zpracovávání je oprávněný zájem správce osobních údajů nebo třetí strany (vlastní reklamní činnost společných správců nebo spolupracujících subjektů). Sdělení osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provedení náboru a navázání eventuální další spolupráce.

 1. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům, kteří nám pomáhají s komunikací s našimi dodavateli a zákazníky (např. v rozesílání e-mailových zpráv, a v případě reklamních činností – také s reklamními kampaněmi), pomáhají nám provozovat internetovou stránku a aplikaci, zajišťují podporu a servis našich serverů a tele-informatických systémů (např. uchovávání osobních údajů), a také přepravním společnostem, subjektům obsluhujícím platby (operátorům internetových plateb nebo bankám) danych), a také kteří zajišťují běžnou právní obsluhu, provádějí audity atd., včetně, v rámci výše uvedených činností. V případě náboru Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty také subjektům, kteří technicky nebo organizačně pomáhají v náboru zaměstnanců, včetně komunikace s uchazeči.

 1. Předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor EHP)

Vaše údaje můžeme výjimečně předat našim partnerům zpracovávajícím je mimo oblast Evropského hospodářského prostoru (EHP), ale pouze v nezbytném rozsahu, spojeném se službami, které nám poskytují, zejména informačních (např. uchovávání údajů v cloudu) a podporujících funkcionality internetového obchodu a aplikace. Ke zpracování údajů našimi partnery mimo EHP může docházet především ve Spojených státech (USA). Bezpečnost Vašich údajů zajišťují námi použitá zabezpečení, mj. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Snažíme se také, aby naši partneři spadali do programu tzv. Privacy Shield. Kopii svých údajů předávaných do států mimo EHP můžete obdržet zejména v případě kontaktujete-li našeho inspektora ochrany údajů.

 1. Oprávnění

Kdykoliv máte právo na:

 • a. přístup k Vašim osobním údajům (včetně získání informace, které osobní údaje jsou zpracovávány),
 • b. żpožádat o úpravu a omezení zpracovávání osobních údajů (např. pokud jsou chybné);
 • c. odstranění osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovávány v rozporu s právem);
 • d. převedení Vašich osobních údajů, které jste poskytli správci, a které jsou zpracovávány automaticky, a zpracovávání je realizováno na základě souhlasu nebo smlouvy, např. k jinému správci;
 • e. podat námitky proti zpracování osobních údajů na základě podmínky nepostradatelnosti pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, zejména v případě zpracování pro reklamní účely;
 • f. podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že zpracovávání osobních údajů je konáno na základě souhlasu, máte kdykoliv právo k jejímu stažení, nebude to mít však vliv na zákonnost zpracování, které provedeme před jeho odvoláním.