Left Pokračovat v nákupu
Vaše objednávka

Nemáte žádné položky ve svém košíku

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Liliana Philippe

 1. Všeobecné podmínky
 2. Elektronické služby v internetovém obchodě

Podmínky pro uzavření kupní smlouvy

 1. Platební způsoby a podmínky
 2. Náklady, způsob a termín dodání 
 3. Reklamace produktu

Mimořádné způsoby řešení sporů a podmínky přístupu k těmto řízením 

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Licence
 2. Ochrana osobních údajů 
 3. Ukončení smlouvy o poskytování služeb a změna obchodních podmínek

Ustanovení týkající se ne spotřebitelských zákazníků

Závěrečná ustanovení

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku.

Internetový obchod www. lilianaphilippe.com respektuje práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu náleží ze zákona. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně výhodná než zákonná ustanovení na ochranu práv spotřebitelů, jsou neplatná a nahrazují se těmito zákonnými ustanoveními. Žádná ustanovení těchto obchodních podmínek tedy nevylučují ani neomezují práva spotřebitelů podle závazných ustanovení zákona a případné pochybnosti budou vykládány ve prospěch spotřebitele. V případě neúmyslného rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a výše uvedenými zákonnými ustanoveními mají přednost zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

Všeobecné podmínky 

 1. Internetový obchod dostupný na www.lilianaphilippe.com provozuje společnost Liliana Philippe s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 320171, IČO: 08510806, DIČ: CZ08510806. E-mailová adresa: contact@lilianaphilippe.com
 2. Používání internetového obchodu vyžaduje, aby koncové zařízení a komunikační systém používaný zákazníkem splňovalo technické požadavky.
 3. Obchodní podmínky jsou určeny jak pro spotřebitele, tak pro zákazníky nespotřebitele, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části XII. obchodních podmínek, která je určena pouze zákazníkům, kteří nejsou spotřebitelé).
 4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, je však nezbytné pro vytvoření účtu a/nebo objednávky či rezervace ze strany zákazníka.
 5. Informace uvedené na webových stránkách internetového obchodu nebo v případě objednávky s využitím jiných prostředků komunikace na dálku v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy uvedené v části III odst. 6 obchodních podmínek a podmínek, je výzvou k uzavření smlouvy prodávající zákazníkovi, nikoli nabídkou dle § 1731 občanského zákoníku. Ustanovení § 1732 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku se výslovně vylučuje a nepoužije se.
 6. Kdykoli jsou v následujících částech těchto Podmínek použity následující termíny, budou vykládány následovně, pokud kontext jejich aplikace nezbytně neuvádí jinak:
 • APLIKACE - software (mobilní aplikace) je určena k instalaci na mobilní zařízení zákazníka a umožňuje zejména užívání internetového obchodu, aniž by zákazník musel spouštět webový prohlížeč. Ustanovení týkající se aplikace se použijí od okamžiku zpřístupnění aplikace prodejcem aplikace v internetových obchodech s mobilními aplikacemi uvedených v čl. II. odst. 11 těchto podmínek a také za předpokladu jejich další dostupnosti.
 • ZSP - Zákaznický servis prodávajícího, který poskytuje zákazníkům informace v rámci činnosti internetového obchodu, včetně informací týkajících se produktů, obchodu, obchodních podmínek a aktuální nabídky, v pracovní dny v hodinách uvedených pod odkazem „Kontakt“ na telefonní čísla a e-mailové adresy, prostřednictvím chatu v internetovém obchodě a kontaktního formuláře na stránkách internetového obchodu pod odkazem „Kontakt“. Komunikační náklady připojení k ZSP nese zákazník dle standardní ceny připojení svého operátora.
 • CENA - částka v českých korunách nebo v jiné měně včetně DPH náležící prodávajícímu za převod vlastnického práva ke zboží na zákazníka v souladu s kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, pokud není v aktuální nabídce uvedeno jinak.
 • PRACOVNÍ DEN - každý den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.
 • HESLO - řetězec alfanumerických znaků určený pro přístup k zákaznickému účtu, který si zákazník určí při vytváření účtu. Registrace účtu vyžaduje opětovné zadání hesla pro zjištění a opravu případných chyb. Zákazník je povinen uchovávat heslo v tajnosti (zejména jej nezveřejňovat ani nesdělovat žádné třetí osobě). Prodejce poskytuje zákazníkovi několik možností změny hesla.
 • ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba; nebo oprávněný zástupce; nebo (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, která je způsobilá k právním úkonům ze zákona. V případě, že je zákazník fyzickou osobou s omezenou svéprávností, zavazuje se k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb získat právně účinný souhlas svého advokáta a tento souhlas na výzvu prodávajícího prokázat, přičemž kupní smlouvy uzavřené v drobné běžné každodenní záležitosti.
 • OZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která s podnikatelem činí právní úkony, které přímo nesouvisejí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 • ÚČET - elektronická služba, označená individuálním jménem (loginem) a heslem zvoleným zákazníkem, obsahující prostředky poskytnuté prodejcem, které zákazníkovi umožňují využívat speciální funkce nebo služby. Zákazník přistupuje k účtu přes přihlašovací jméno a heslo po registraci v internetovém obchodě. Účet umožňuje ukládat informace o kontaktních údajích zákazníka pro zasílání produktů, dále umožňuje sledovat stav objednávek a jejich historii, rezervace a další služby poskytované prodejcem.
 • KOŠÍK - služba dostupná každému zákazníkovi, který prostřednictvím internetového obchodu vytváří objednávky na jeden nebo více produktů, vytváří rezervace, vkládá slevové kódy snižující cenu v souladu s podmínkami uvedenými v samostatných smlouvách nebo obchodních podmínkách, zobrazuje přehled cen jednotlivých položek a všeho zboží (včetně případných nákladů na dopravu), zobrazení předpokládaného termínu dodání zboží. Košík shromažďuje nabídky vytvořené zákazníkem pro uzavření kupní smlouvy, tzn. v rámci jedné objednávky může zákazník zaslat více nabídek na uzavření smlouvy.
 • PŘIHLÁŠENÍ - e-mailová adresa zákazníka uvedená při vytváření účtu.
 • NEWSLETTER - elektronická služba, která umožňuje všem svým uživatelům dostávat od prodávajícího pravidelné informace, zejména o zboží, internetovém obchodě, včetně nového zboží a akcích, na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, a to s výslovným souhlasem prodávajícího. zákazník. Pravidla pro poskytování služeb Newsletter prodávajícího upravují zvláštní podmínky dostupné v rámci internetového obchodu.
 • ZBOŽÍ - movitá věc dostupná v internetovém obchodě za účelem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, která se stane předmětem smlouvy, za stanovenou cenu, případně předmětem rezervace. Veškeré zboží nabízené na úvodní stránce internetového obchodu je zcela nové.
 • AKČNÍ NABÍDKA - zvláštní podmínky prodeje nebo poskytování služeb upravené pravidly uvedenými v internetovém obchodě nabízeném prodávajícím po omezenou dobu, po kterou může zákazník tyto zvláštní podmínky využívat. Jedná se například o slevy z ceny zboží nebo nákladů na dopravu.
 • OBCHODNÍ PODMÍNKY / SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - Tento dokument stanoví pravidla pro uzavírání kupních smluv a pravidla pro poskytování a využívání služeb poskytovaných prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu pro jeho zákazníky vč. rezervační služby. Obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího.
 • REZERVACE - služba poskytovaná zákazníkům prodávajících prodejců spočívající v umožnění rezervace vybraného zboží za účelem jeho prohlídky / vyzkoušení ve vybrané prodejně a jeho případného nákupu. Provedení rezervace není povinností uzavřít kupní smlouvu na rezervované zboží v prodejně. Rezervace je aktivní (tj. zboží je připraveno k vyzvednutí na prodejně) od okamžiku potvrzení doručení zboží na prodejnu prodávajícím do konce provozní doby prodejny následující pracovní den. Ustanovení týkající se rezervace se použijí od okamžiku zpřístupnění prodejcem rezervace v rámci provozu internetového obchodu a dále v závislosti na jejich další dostupnosti.
 • PRODEJNA - kamenná prodejna provozovaná prodávajícím. Seznam dostupných prodejen se zobrazí při zadávání objednávky / rezervace.
 • INTERNETOVÝ OBCHOD - platforma umožňující vytváření objednávek a rezervací ze strany zákazníka, jakož i poskytování služeb prodávajícím, provozovaná prodávajícím na webové stránce dostupné na adrese: www.mystyleco.cz, jakož i prostřednictvím aplikace .
 • Prodávající - Liliana Philippe s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 320171, IČO: 08510806, DIČ: CZ08510806. E-mailová adresa: contact@lilianaphilippe.com
 • OBSAH - textové, grafické nebo multimediální položky (např. informace o produktu, obrázky zboží, propagační videa, popisy, komentáře) vč. díla podle autorského zákona, jakož i podobizny fyzických osob, které jsou a zveřejňovány v internetovém obchodě prodávajícím, spolupracujícími subjekty prodávajícího, zákazníky či jinými osobami využívajícími internetový obchod.
 • KUPNÍ SMLOUVA - kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku o prodeji zboží prodávajícího zákazníkovi za cenu případně zvýšenou o příplatky včetně ceny dopravy, jejíž podmínky jsou podrobně uvedeny v těchto obchodních podmínkách. a podmínky. Kupní smlouva je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku po přijetí objednávky prodávajícím v souladu se zásadami uvedenými v těchto obchodních podmínkách. Kupní smlouva specifikuje zejména zboží, jeho hlavní vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a další příslušné podmínky. Každý produkt je předmětem samostatné kupní smlouvy. To platí i pro situaci, kdy prodávající při provozování internetového obchodu z objektivních (věcně oprávněných) důvodů podmíní uzavření nebo znění kupní smlouvy na produkt sjednáním jiné kupní smlouvy s přihlédnutím k přímé vazbě mezi produkty. Prodávající může uzavřít kupní smlouvy se zákazníkem, který není spotřebitel, na základě smlouvy i postupem neupraveným v těchto obchodních podmínkách, které si na žádost kterékoli smluvní strany vzájemně potvrdí e-mailem. Provedení rezervace není uzavřením kupní smlouvy ani závazkem k jejímu uzavření.
 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - elektronické služby poskytuje prodávající zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu v souladu se smlouvou o poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány subjekty spolupracujícími s prodávajícím, příslušná ustanovení týkající se pravidel pro využívání těchto služeb naleznete v pravidlech poskytování služeb těmito subjekty.
 • ZOS - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • TECHNICKÉ POŽADAVKY - minimální technické požadavky, které musí být splněny pro využívání elektronického systému prodávajícího vč. uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, a to: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení (v případě aplikace: mobilní zařízení) s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) cookies a Javascript povoleny ve webovém prohlížeči; v případě uzavření kupní smlouvy po telefonu: (6) pomocí telefonu; pro aplikace: (7) mobilní operační systém: Android 5.0. nebo vyšší nebo iOS 11 nebo vyšší a v případě některých funkcionalit také (8) mobilní zařízení s kamerou a geolokační službou (GPS). Pro uzavření kupní smlouvy musí mít zákazník platnou e-mailovou adresu a dále klávesnici nebo jiné zařízení, které umožňuje vyplnit elektronický formulář.
 • OBJEDNÁVKY - projev vůle zákazníka uzavřít kupní smlouvu na dálku za použití prostředků komunikace na dálku, která vymezuje zboží, ohledně kterého chce zákazník uzavřít kupní smlouvu a obsahuje údaje zákazníka nezbytné pro případné uzavření a plnění kupní smlouvy. kupní smlouva. Objednávka každého produktu bude považována za samostatnou nabídku zákazníka na uzavření kupní smlouvy (technické zjednodušení). To platí i pro situaci, kdy prodávající v rámci provozování internetového obchodu z objektivních (věcně oprávněných) důvodů podmiňuje uzavření či znění kupní smlouvy smlouvy s přihlédnutím k přímé vazbě mezi produkty. Objednávce lze přiřadit jedno číslo a všechny nabídky na uzavření smlouvy v ní obsažené budou zpracovány najednou. Přijetím jednotlivých nabídek obsažených v objednávce dochází k uzavření jednotlivých kupních smluv. Akceptací celé objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy dle všech nabídek obsažených v objednávce (viz výše).

Elektronické služby na internetovém obchodě 

Prodávající poskytuje zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu zdarma následující elektronické služby:

 • účet
 • rozhraní pro vytváření objednávek, rezervací ze strany zákazníků (ne však dříve, než bude tato možnost rezervace ze strany prodávajícího povolena) uzavírání kupních smluv dle podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách
 • prezentace reklamního obsahu klientům na míru jejich zájmům
 • umožnění zákazníkům využívat službu nákupního košíku
 • procházení obsahu umístěného v internetovém obchodě
 • newsletter
 • v případě zákazníků využívajících aplikaci (následující ustanovení se mohou vztahovat na současné nebo budoucí elektronické služby - využívání některých elektronických služeb závisí na aktuálně dostupných funkcích aplikace) a její dostupnost v mobilní aplikaci stránky elektronického obchodu uvedené v článku II. :

o skenování a ukládání čárových kódů vybraného zboží mobilním telefonem pro porovnání cen zákazníkem

o prezentace zboží v internetovém obchodě na základě zákazníkem nahraných fotografií vybraného zboží

o umístění kamenné prodejny nebo odběrného místa prodávajícího pomocí umístění

o omezení nabídky produktů nebo akcí např. dle velikosti zadané zákazníkem (např. velikost obuvi) nebo na kategorie (např. muži / ženy)

o zobrazování aktuálních notifikací přímo na obrazovce mobilního zařízení (push notifikace)

o vytváření seznamů oblíbeného zboží

 • Navíc pro zákazníky, kteří mají vytvořený účet, poskytuje prodávající prostřednictvím internetového obchodu zdarma následující služby:
 • udržování klientské relace po přihlášení k vašemu účtu (pomocí prohlížeče nebo aplikace)
 • ukládání a zpřístupňování historie objednávek a rezervací zákazníkovi prostřednictvím účtu
 • Použití účtu je možné po provedení následujících kroků zákazníkem:
 • vyplněním registračního formuláře a přijetím ustanovení těchto obchodních podmínek,
 • Klikněte na tlačítko "Registrovat".
 • Smlouva o poskytování služeb je uzavřena doručením potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování služeb zaslaného prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli a z jakéhokoli důvodu požádat prodávajícího o smazání účtu, a to zejména prostřednictvím e-mailu: contact@lilianaphilippe.com nebo písemně na adrese: Rybna 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Praha, Česká republika. Pro vytvoření objednávky v internetovém obchodě si nemusíte vytvářet účet.
 • Košík se začíná používat v okamžiku, kdy zákazník přidá do košíku první položku.
 • Košík je poskytován zdarma, má jednorázový charakter a končí vytvořením objednávky nebo rezervace z jeho obsahu, nebo předčasným ukončením užívání zákazníkem, přičemž v košíku jsou uloženy informace o zboží vybraném zákazníkem než 7 dní; to však nezaručuje dostupnost zboží vybraného zákazníkem za účelem pozdějšího vyřízení objednávky nebo rezervace. Když košík používá zákazník přihlášený k účtu přes prohlížeč, obsah košíku se synchronizuje s účtem a následně se spouští přes aplikaci (a naopak).
 • Zákazník je povinen zejména:
 • v objednávkovém a přihlašovacím formuláři při vytváření účtu uvádějte pouze pravdivé, aktuální a všechny potřebné údaje
 • neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, které zákazník poskytl prodávajícímu v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, zejména je-li to nezbytné pro řádné plnění této smlouvy; zákazník má možnost změnit údaje zadané při vytváření účtu pomocí možností dostupných po přihlášení k účtu
 • využívat služby a funkce poskytované prodávajícím pouze způsobem, který nenarušuje řádný provoz prodávajícího, internetového obchodu nebo aplikace
 • využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů, ustanoveními obchodních podmínek i opatřeními přijatými v oblasti mravních zásad a pravidel společenského soužití
 • využívat služby a funkce poskytované prodávajícím pouze způsobem, který nepoškozuje ostatní zákazníky a prodávajícího;
 • zaplatit včas a v plné výši cenu a další náklady dohodnuté mezi zákazníkem a prodávajícím
 • převzít zboží včas dle objednaného způsobu dodání a platby a rezervované zboží
 • neposkytovat a nezveřejňovat v obchodním styku obsah zakázaný zákonem, zejména obsah porušující autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva
 • zdržet se činností, jako jsou:

o zasílání nevyžádaných obchodních sdělení či jejich umísťování v internetovém obchodě, jakož i vkládání obsahu porušujícího právní předpisy v internetovém obchodě (zákaz umísťování nelegálního obsahu)

o provádět IT nebo jakoukoli jinou činnost směřující k získávání informací, které nejsou určeny zákazníkovi, včetně údajů o jiných zákaznících nebo provádět jiné zásahy do pravidel či technických aspektů provozu internetového obchodu, aplikací a zpracování plateb

o neoprávněné změny obsahu poskytnutého prodávajícím, zejména toho, který je uveden v internetovém obchodě nebo v popisu zboží

 • stahujte aplikaci pouze z legálních zdrojů.
 • Stížnosti na poskytování elektronických služeb nebo aplikací lze podávat například:
 • Písemně na adresu: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika.
 • v elektronické podobě e-mailem na: contact@lilianaphilippe.com
 • Zákazníkovi se doporučuje zahrnout do popisu stížnosti: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména povaha a datum nesrovnalosti; (2) požadavek zákazníka a (3) kontaktní údaje stěžovatele, které usnadní a urychlí vyřízení reklamace prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají formu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamace bez doporučeného popisu reklamace.
 • Prodávající vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění v souladu s § 19 odst. 1 písm. 3 ZOS, neplyne-li z právních předpisů nebo zvláštních podmínek lhůta jiná.
 • Prodávající může zákazníkovi umožnit bezplatné stažení aplikace do mobilního zařízení zákazníka z internetových obchodů s mobilními aplikacemi, zejména:
 • Apple App Store pro mobilní zařízení iOS;
 • Google Play / Obchod Play pro mobilní zařízení Android.
 • Používáním aplikací stažených z jiných zdrojů, než jsou ty, které jsou uvedeny v odstavci 11, se Zákazník vystavuje riziku ohrožení integrity aplikace a připojení k malwaru, čímž ohrozí bezpečnost svého mobilního zařízení a dat v něm uložených.
 • Pro účely používání aplikace musí zákazník:
 • seznámit se s těmito pravidly a informacemi o aplikaci dostupnými v obchodech uvedených v odstavci 11 a přijmout je.
 • stáhněte si aplikaci z obchodu uvedeného v odstavci 11 a nainstalujte si aplikaci do svého mobilního zařízení podle pokynů zobrazených při instalaci nebo poskytnutých v obchodech uvedených v odstavci 11.
 • Aplikace se připojuje k internetovému obchodu přes internet.
 • Funkce aplikace slouží prodávajícímu k poskytování elektronických služeb jednoduchým způsobem, který zákazníkům usnadňuje používání internetového obchodu včetně seznámení s obsahem, zbožím a cenami.
 • Abyste mohli používat funkce aplikací uvedených v části II. odst. 1 písm. a) g. zákazník musí udělit příslušný dobrovolný souhlas s přístupem aplikace k určitým službám mobilního zařízení zákazníka, dobrovolný souhlas s přijímáním „Push“ upozornění nebo s poskytováním informací o jeho preferencích.
 • Zákazník může souhlas uvedený v odstavci 17 kdykoli odvolat nebo odinstalovat (odstranit) Aplikaci z mobilního zařízení pomocí nastavení tohoto zařízení.

Podmínky pro uzavření kupní smlouvy

 1. Hlavní vlastnosti použití dle předmětu poskytování a způsobu komunikace se zákazníkem jsou stanoveny pro každý produkt samostatně nebo jiným způsobem vhodným pro produkt v internetovém obchodě.
 2. Prodávající může vytvořit objednávku zboží následovně:
 • prostřednictvím internetového obchodu;
 • kontaktováním ZSP:

o telefonicky;

o e-mailem;

o pomocí chatovacího programu na webu internetového obchodu.

o V rámci vývoje produktů nebo služeb dostupných v internetovém obchodě a vzhledem k jejich specifičnosti může prodávající omezit způsoby zadávání objednávek konkrétních produktů. Pokud je současně zadáno více objednávek, z nichž alespoň na jednu platí výše uvedené omezení, může to ovlivnit možnost vytváření objednávek pro zbývající.

 • V rámci rozvoje služeb může prodávající zavést další způsoby objednávání pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s podmínkami těchto obchodních podmínek.
 • K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde po vytvoření objednávky zákazníkem.
 • Prodávající umožňuje zákazníkovi vytvořit objednávku prostřednictvím internetového obchodu, a to v následujícím pořadí:
 • Zákazník vloží vybrané zboží do košíku a pokračuje do objednávkového formuláře. K produktu vloženému do košíku v rámci internetového obchodu může prodávající poskytovat další služby, např. personalizaci, přidávání dalších souvisejících produktů, které nejsou dostupné pro samostatný prodej v internetovém obchodě;
 • Zákazník přihlášený ke svému účtu potvrzuje v objednávkovém formuláři aktuálnost údajů potřebných k uzavření a plnění kupní smlouvy. Neregistrovaný zákazník musí v objednávkovém formuláři vyplnit údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Poskytnutí neaktuálních nebo nesprávných údajů zákazníkem může znemožnit plnění Smlouvy. V objednávkovém formuláři musí zákazník uvést své následující údaje: jméno, adresu (ulice, číslo popisné / orientační číslo / číslo bytu, PSČ, obec, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefon a údaje týkající se kupní smlouvy. : zboží , množství zboží, je-li k dispozici, druh, barva a velikost zboží, místo a způsob dodání zboží, způsob platby. V případě ne-spotřebitelů je vyžadován i název společnosti a v případě, že formulář vyžaduje vystavení daňového dokladu také daňové identifikační číslo. V rámci vývoje produktů nebo služeb dostupných v internetovém obchodě může prodávající uložit povinnost uvést v obsahu objednávkového formuláře nebo na jiném vhodném místě další relevantní informace o produktu nebo zákazníkovi a v případě osobních údajů také nezbytné, zejména vzhledem k povaze produktu nebo služby. produkt;
 • Zákazník si zvolí jeden z nabízených způsobů doručení.
 • Způsob úhrady kupní ceny a všech dalších nákladů uvedených v objednávce si volí zákazník.
 • Zákazník dokončí objednávku (čímž odevzdá nabídku prodávajícímu) pomocí funkcí internetového obchodu k tomu určených (tlačítko: „Objednávám a platím“). Neregistrovaný zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) bude akceptovat tyto obchodní podmínky.
 • Při vytváření objednávky až do jejího dokončení má zákazník možnost upravit obsah košíku přidáním nebo odebráním zboží. Smazání dané položky může také automaticky odstranit další položku z košíku z důvodu přímého vztahu mezi produkty;
 • V závislosti na zvolené platební metodě může být zákazník za účelem platby přesměrován na webovou stránku poskytovatele platebních služeb;
 • V případě, že prodávající z vlastního podnětu nabídne zákazníkovi uzavření kupní smlouvy jinými prostředky komunikace na dálku vč. telefonicky:
 • Prodávající zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení s obsahem navrhované kupní smlouvy.
 • Objednávku odešle zákazník prodávajícímu e-mailem na e-mailovou adresu, ze které obdržel potvrzení dle předchozího písm.
 • V případě zákazníka, který nemá účet a dosud nepřijal tyto obchodní podmínky, je zákazník povinen tyto obchodní podmínky přijmout.
 • v případech jiných než uvedených v odst. 6 uzavření kupní smlouvy s využitím jiných prostředků komunikace na dálku vč. telefon, z podnětu zákazníka se ustanovení následujících odstavců použijí obdobně s přihlédnutím k okolnostem a použitým komunikačním prostředkům.
 • V reakci na objednávku zákazníka prodávající obratem zašle zákazníkovi na e-mail zadaný zákazníkem pro tento účel automatickou zprávu s potvrzením přijetí objednávky a zahájením jejího ověřování.
 • Po ověření objednávky prodávající bez zbytečného odkladu zašle zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem následující údaje:
 • potvrzení přijetí jedné či více jednotlivých nabídek na uzavření kupní smlouvy týkající se jednotlivých položek zboží obsažených v objednávce, a tím uzavření kupní smlouvy (přijetí nabídky na zboží uvedené v protokolu); nebo
 • informace o nepřijetí všech nabídek na uzavření kupní smlouvy obsažených v objednávce z důvodů uvedených v části IV. odstavec 5 (žádná platba); nebo z důvodů uvedených v ustanovení části XI. odst. 5 (nepřevzetí zásilky).
 • Kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky(í), tj. přijetím zprávy podle odst. 9(a). A. v rozsahu zboží uvedeném v tomto dokumentu. U výrobků, které nejsou prefabrikované, je kupní smlouva uzavřena potvrzením nabídky (nabídky), tj. zákazník obdrží zprávu uvedenou v odst. 9 písm. a výše v rozsahu zde uvedených produktů, pokud prodávající neprodleně neinformuje zákazníka o nemožnosti provedení služby v rámci objednaného neprefabrikovaného produktu. V takovém případě se kupní smlouva vztahující se k nabídce neprefabrikovaného výrobku považuje za neplatnou. Prodávající zašle zákazníkovi potvrzení o podmínkách smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
 • V případě nemožnosti přijmout všechny nebo jen některé nabídky obsažené v objednávce, ZSP bude zákazníka kontaktovat na:
 • informovat zákazníka o nemožnosti přijetí všech předložených nabídek na uzavření smlouvy obsažených v objednávce; nebo
 • záměr navrhnout uzavření kupní smlouvy zákazník potvrdil v části objednávky, ve které prodávající souhlasí s přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy. Zákazník pak může zrušit celou objednávku (pokud jde o všechny nabídky), aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na odstoupení od smlouvy. Zruší-li zákazník objednávku, prodávající není povinen ji zpracovat, ani plnit smlouvu uzavřenou na jejím základě. Po zrušení objednávky se postupuje dle odst. 12.
 • V případě nemožnosti přijmout všechny nebo jen některé nabídky obsažené v objednávce nedojde k uzavření kupní smlouvy v rozsahu zboží uvedeného ve zprávě ZSP, prodávající musí nejpozději do 14 dnů vrátit platby provedené zákazníkem na tuto objednávku v rozsahu bez kupní smlouvy. Ustanovení části VIII odst. 6 obchodních podmínek se použije obdobně.
 • Prodávající může zákazníka nezávazně informovat o stavu objednávky, zejména zasláním zprávy na e-mailovou adresu zákazníka, prostřednictvím SMS nebo telefonicky.
 • Prodávající se snaží zajistit dostupnost zboží a plnění kupní smlouvy. V případě nemožnosti plnění a v dalších zákonem stanovených situacích se mohou uplatnit příslušná ustanovení občanského zákoníku včetně §§ 2006 - 2008 občanského zákoníku, zejména pokud jde o povinnost vrátit plnění spotřebiteli neprodleně. .
 • Celková hodnota objednávky zahrnuje cenu, náklady na dopravu a případně další náklady na volitelně placené služby zvolené zákazníkem. Prodávající může stanovit minimální limit objednávky, od kterého zákazník neplatí náklady na doručení. Celková cena zboží včetně DPH, které je předmětem objednávky, jakož i náklady na dodání (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovné) a další náklady, a pokud nelze výši těchto poplatků určit, povinnost je uhradit, je klient informován vytvořením objednávky, včetně okamžiku, kdy zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouvou.
 • Akce v internetovém obchodě nelze kombinovat, pokud není v pravidlech akce výslovně uvedeno jinak.
 • V případě rezervační služby se ustanovení této části použijí přiměřeně s výhradou výhrad uvedených v následujících odstavcích.
 • Rezervační služba umožňuje zákazníkům provést rezervaci zboží ve vybrané prodejně. Pro využití rezervace vloží zákazník vybrané zboží do košíku a poté přejde do objednávkového formuláře.
 • Seznam prodejen, ve kterých je možné vyzvednout si rezervované zboží, je k dispozici vždy poté, co zákazník v objednávkovém formuláři vyznačí volbu doručení určené výhradně pro potřeby rezervace: vyzvednutí zboží na prodejně.
 • Možnost využití rezervace může záviset na regionu / adrese vyplněné zákazníkem v objednávkovém formuláři nebo dostupnosti objednávkové služby. Vytvoření několika objednávek nebo několika rezervací současně, z nichž alespoň jedna splňuje výše uvedená omezení, může ovlivnit dostupnost rezervační služby pro zbývající produkty.
 • Prodávající rovněž umožní zákazníkovi provést rezervaci pomocí technické infrastruktury internetového obchodu dostupné na prodejně. Zákazník v tomto případě nemá možnost vytvořit si účet ani se k účtu přihlásit a je povinen ručně vyplnit formulář v rozsahu svých údajů nezbytných k provedení rezervace, zejména zadat telefonní číslo a volitelně e-mailovou adresu.

Platební způsoby a podmínky

 1. Prodávající zákazníkovi v zásadě umožní, s výhradou části XI. odst. 5 různé způsoby platby dle kupní smlouvy, zejména:
 2. Aktuální možnosti platby jsou dostupné na stránkách internetového obchodu pod odkazem „Platba“ a na stránce každého produktu, včetně okamžiku zájmu zákazníka o vytvoření kupní smlouvy. Dostupné způsoby platby mohou záviset na zvoleném způsobu doručení nebo produktu. Dostupné platební metody lze změnit v případě vytvoření více objednávek současně s ohledem na produkty v nich obsažené.
 3. Osobní odběr zboží na prodejně je možný zejména při rezervaci produktu. V případě vytvoření více objednávek nebo rezervací najednou - platí pro informace o všech produktech vybraných zákazníkem.
 4. Vyúčtování elektronických plateb a platebních karet se provádí dle výběru zákazníka prostřednictvím autorizovaných služeb.
 5. V případě neobdržení platby prodávajícím v případě, že zákazník zvolil platbu předem, tj. platbu převodem na účet, elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, může ZSP zákazníka kontaktovat s žádostí o platbu včetně zaslání e-mail. Nezaplacení do 3 dnů od dokončení objednávky, nebo v náhradní lhůtě dalších 2 dnů bude mít za následek nepřijetí nabídky obsažené v objednávce zákazníka. Zákazník může do okamžiku odeslání objednávky také zrušit objednávku, a to prostřednictvím ZSP, tím není dotčeno jeho právo odstoupit od smlouvy - to se však nevztahuje na neprefabrikované výrobky vyrobené na přání zákazníka nebo dle jeho přání. individuální potřeby.
 6. Pokud zákazník zvolí dobírku, je zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky. Odmítnutím převzetí zásilky i v dodatečné lhůtě k vyzvednutí kupní smlouva zaniká. Zákazník může zrušit objednávku ve stanovené lhůtě, bez jakýchkoliv následků, bez dotčeno jeho právo odstoupit od smlouvy - to se však netýká výrobků neprefabrikovaných vyrobených na přání zákazníka nebo podle jeho individuálních potřeb.

Náklady, způsob a termín dodání

 1. Doručení je možné na území České republiky a vybraných zemí, které jsou uvedeny pod odkazem „Datum a způsob dodání“ internetového obchodu a stránky zboží.
 2. Doručení zboží zákazníkovi je úplatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Aktuálně dostupné způsoby dopravy a ceny dodání zboží jsou uvedeny pod odkazem "Datum a způsob dodání" internetového obchodu a na stránce každého zboží, a to i v době, kdy zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouva.
 3. Dostupné způsoby doručení mohou záviset na způsobu platby zvoleném zákazníkem nebo na produktu. Dostupné způsoby doručení lze změnit v případě vytvoření více objednávek současně s ohledem na produkty v nich obsažené.
 4. Celková doba dodání zboží zákazníkovi se skládá z doby přípravy objednávky k přepravě prodávajícím a dodání zboží přepravcem.
 5. Termín dodání zboží zákazníkovi je max. 14 pracovních dnů, pokud není v popisu zboží nebo v objednávce uvedeno kratší datum.
 6. Doba přípravy objednávky přepravy prodávajícím je vždy uvedena na stránce jednotlivého zboží a počítá se od (počátek dodací lhůty):
 • Doručení platby na bankovní účet prodávajícího – v případě, že si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou;
 • Uzavřením kupní smlouvy - pokud si zákazník zvolí způsob platby při vyzvednutí.
 • K výše uvedené době se připočítává doba dodání zboží přepravcem, která závisí na zákazníkem zvoleném způsobu doručení, která je vždy uvedena na stránce zboží a pod odkazem „Doba vyřízení objednávky“ na stránkách internetového obchodu. obchod.
 • V případě rezervace je termín dodání zboží na prodejnu 14 pracovních dnů, pokud není v popisu zboží nebo při vytváření rezervace uveden kratší termín.
 • Doba přípravy zboží k expedici prodávajícím je vždy uvedena na stránce daného zboží a počítá se ode dne (počátku dodací lhůty) uzavření smlouvy o provedení rezervace. K této době je třeba připočítat čas dodání zboží, který je vždy uveden na stránce zboží a dále pod odkazem „Doba vyřízení objednávky“ v internetovém obchodě.
 • V případě vytvoření objednávky nebo rezervace na více produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší uvedená lhůta, která však nesmí přesáhnout 14 pracovních dnů.

Stížnost 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.
 • Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v § 2161 občanského zákoníku (tj. vlastnosti uvedené v odst. 2), může zákazník požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. , pokud se však vada týká pouze součásti zboží, požaduje zákazník pouze výměnu součásti; není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V tomto případě má zákazník rovněž právo od smlouvy odstoupit.
 • Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy způsobilo značné nepohodlí pro zákazníka.
 • Ustanovení uvedená v odst. 2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 • Prodávající je povinen vrátit náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Mimořádné způsoby řešení sporů a podmínky přístupu k těmto řízením

 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy contact@lilianaphilippe.com. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na e-mailovou adresu zákazníka.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenské podnikání vykonává v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním ZOS vykonává v omezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
 3. Zákazník má dle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn řešit spor mimosoudně, je Česká obchodní inspekce. Více informací je k dispozici na https://www.coi.cz/ nebo na webu řešení sporů online http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Právo na odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku má zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, právo od kupní smlouvy odstoupit do třiceti (30) dnů od převzetí zboží (což znamená prodloužení 14denní lhůty pro odstoupení stanovené ZOS) . Pro zachování lhůty postačí, když zákazník před jejím uplynutím učiní prohlášení prodejci. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení informující o svém odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze např.

 • písemně na adresu: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Praha, Česká republika.
 • v elektronické podobě na e-mailovou adresu: contact@lilianaphilippe.com
 • Výše ​​uvedené se nevztahuje na smlouvy týkající se neprefabrikovaných výrobků vyrobených na přání zákazníka nebo podle jeho individuálních potřeb.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však nutné.
 • Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet převzetím zboží zákazníkem nebo jeho zmocněncem a v případě kupní smlouvy, která
 • týká se více zboží, které je dodáváno samostatně, po částech nebo částech - převzetím posledního zboží, části nebo části, popř.
 • závisí na pravidelném doručování zboží po určitou dobu – od převzetí prvního zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi všechny jeho platby vč. náklady na dopravu zboží (s výjimkou zvýšených nákladů vyplývajících ze zákazníkem zvoleného způsobu dopravy jiného než nejlevnějšího klasického způsobu dopravy dostupného v internetovém obchodě.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým zákazník platil. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Zákazník je povinen neprodleně nebo nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit zboží prodávajícímu nebo jej předat osobě určené prodávajícím, pokud mu prodávající nenabídl k vyzvednutí zboží. sám. Pro dodržení lhůty postačí, když je zboží v této lhůtě odesláno. Zboží je možné zaslat na adresu: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Praha, Česká republika. V rámci možností prosím přiložte doklad o koupi zboží.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající v takovém případě vrátí zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti. a zákazník je povinen vrátit poskytnutý dárek.

Licence

 1. Výhradní práva k obsahu zveřejněnému nebo umístěnému v internetovém obchodě prodávajícího nebo jeho dodavatelů, zejména autorská práva, název internetového obchodu (ochranná známka), který je součástí grafického systému, programové vybavení (včetně aplikace) a databázová práva podléhají právní ochraně a jsou v držení prodávajícího nebo subjektu, se kterým prodávající uzavřel příslušnou smlouvu. Zákazník je oprávněn výše uvedené užít obvyklým způsobem. Obsah včetně aplikace je poskytován bezplatně stejným způsobem jako obsah zveřejňovaný a šířený ostatními zákazníky v souladu se zákonem v internetovém obchodě, avšak pouze pro osobní potřebu a pro řádné užívání internetového obchodu, po celém světě . Jiné užití obsahu včetně aplikace je povoleno pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem oprávněného subjektu.
 2. Zákazník umístěním jakéhokoli obsahu v internetovém obchodě (i prostřednictvím aplikace), zejména grafiky, komentářů, názorů či informací o účtu či jinde v internetovém obchodě, uděluje prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou licenci k užívání, ukládání v paměti počítače, měnit, mazat, přidávat, veřejná produkce, veřejné zobrazování, reprodukce a šíření (zejména na internetu) takového obsahu po celém světě. Toto právo zahrnuje právo na podlicenci v rozsahu odůvodněném plněním kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (včetně provozování a rozvoje elektronického obchodu). Zákazník dále zmocňuje prodávajícího, aby sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo vyvinul, upravil, zpracoval a přeložil ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ( autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zákazník není oprávněn udělit licence uvedené v tomto odstavci. 2, se zavazuje takovou licenci pro prodávajícího obstarat.
 3. Bez ohledu na výše uvedené podléhá Aplikace vlastnickým právům Prodávajícího. Spolu s instalací aplikace na mobilní zařízení zákazníka uděluje prodávající nevýhradní licenci k užívání aplikace běžným způsobem, včetně zkopírování aplikace pouze v souvislosti s jejím stažením do jeho mobilního zařízení, instalací a spuštěním aplikace. na mobilním zařízení zákazníka. Zákazník si může aplikaci nainstalovat na libovolný počet svých mobilních zařízení, ale na jedno mobilní zařízení lze nainstalovat pouze jednu kopii aplikace.
 4. Zákazník zejména není oprávněn překládat, upravovat, redistribuovat nebo provádět jakékoli jiné změny v Aplikaci, včetně jejího zdrojového kódu, s výjimkou případů povolených zákonem;

Ochrana dat

 1. Osobní údaje zákazníka zpracovává prodávající jako správce osobních údajů.
 2. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, avšak nezbytné pro účely otevření účtu, využívání uvedených elektronických služeb, uzavření kupní smlouvy nebo provedení rezervace.
 3. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů jsou dostupné pod odkazem „Zásady ochrany osobních údajů“ zveřejněným na stránkách internetového obchodu.

Ukončení smlouvy o poskytování služeb a změna obchodních podmínek

Prodejce může kdykoli ukončit smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoli licenci udělenou podle části IX. tyto obchodní podmínky zákazníkovi s měsíční výpovědní lhůtou z následujících závažných důvodů:

 • změna zákona upravujícího poskytování elektronických služeb prodávajícím týkající se vzájemných práv a povinností uvedených ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím nebo změna výkladu těchto právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, správních rozhodnutí, doporučení nebo pokyny v oblasti orgánů veřejné moci nebo obdobných subjektů;
 • změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto předpisech);
 • úprava rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují tyto podmínky, zavedení nových funkcí nebo služeb, úprava nebo zrušení stávajících funkcí nebo služeb.
 • Bez ohledu na obsah odstavce 1 a s ohledem na zvláštní péči prodávajícího o ochranu osobních údajů zákazníků a jejich zpracování po přiměřenou dobu může prodávající s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování služeb v případě nečinnosti zákazníka v internetovém obchodě. po dobu minimálně 3 let.
 • Výpověď dle odstavců 1 a 2 zašle prodávající na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při vytváření účtu, objednávky nebo rezervace a v případě, že prodávající nemá kontaktní e-mailovou adresu zákazníka.
 • Prodejce může ukončit zákaznickou smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoli licenci udělenou podle části IX smluvních podmínek se sedmidenní výpovědní lhůtou a/nebo může zákazníkovi zabránit v používání internetového obchodu (včetně prostřednictvím aplikace) a vytváření objednávek, jakož i omezení přístupu k zčásti nebo zcela ze závažných důvodů, tj. v případě hrubého porušení těchto obchodních podmínek zákazníkem, tj. v případech, kdy zákazník poruší ustanovení části II, odst. 7.
 • tyto podmínky.
 • Ze závažných důvodů, tj. v případě hrubého porušení těchto obchodních podmínek zákazníkem, pokud zákazník porušil ustanovení části II odst. 7 písm. f) nebo g) těchto obchodních podmínek, prodávající může omezit přijímání nabídek učiněných zákazníkem na konkrétní způsob platby nebo dodání. aby nedošlo k dalším škodám. Toto ustanovení platí bez ohledu na to, jakými údaji je zákazník identifikován a jaké uvádí při vytváření objednávek, zejména pokud zákazník zároveň porušuje ustanovení části II, odst. 7 obchodních podmínek.
 • Zákazníci, na které se vztahují ustanovení odst. 4 nebo 5, mohou využít internetový obchod nebo využít dotčené způsoby platby nebo dodání po kontaktování prodávajícího (prostřednictvím ZSP) a získání souhlasu prodávajícího s pokračováním v používání internetového obchodu nebo konkrétního způsobu platby nebo doručení. .
 • Tyto obchodní podmínky a jejich přílohy jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku.
 • Prodávající může změnit tyto obchodní podmínky (s výjimkou části XII. obchodních podmínek, která se vztahuje na nespotřebitele a může se kdykoli změnit podle obecně platných právních předpisů) pouze v případě, že existuje alespoň jedna následující důležité důvody:
 • změna zákona upravujícího poskytování elektronických služeb prodávajícím týkající se vzájemných práv a povinností uvedených ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím nebo změna výkladu těchto právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, správních rozhodnutí, doporučení nebo pokyny v oblasti orgánů veřejné moci nebo obdobných subjektů;
 • změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto předpisech);
 • změnou rozsahu nebo způsobu poskytování služeb, na které se vztahují tyto podmínky, zavedením nových funkcí nebo služeb, změnou nebo odstraněním stávajících funkcí nebo služeb.
 • V případě změn těchto obchodních podmínek prodávající úplné nové znění obchodních podmínek zveřejní na stránkách internetového obchodu a rovněž je zašle na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při uzavírání služby. dohoda. Tento způsob je zákazníkem i prodávajícím považován za dostatečný k tomu, aby se zákazník mohl seznámit s informací o změně obsahu obchodních podmínek. Pokud prodejce nemá e-mailovou adresu zákazníka, bude zákazníkovi zaslána zpráva v rámci upozornění v aplikaci.
 • Změna obchodních podmínek nabývá účinnosti do 14 dnů ode dne odeslání oznámení o změně. V případě zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování služeb, tj. zákazníků s účtem, mají právo ukončit sjednanou smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení změny obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvy uzavřené zákazníkem a prodávajícím před změnou obchodních podmínek.

Ustanovení týkající se ne spotřebitelských zákazníků

Tato část obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažená se vztahují pouze na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

 1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají prodávajícímu, který není spotřebitelem, žádné nároky, kromě povinnosti vrátit vzájemně poskytnuté služby.
 2. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má rovněž právo požadovat platbu předem, zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícímu přepravci. Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození produktu, ke kterému došlo po jeho převzetí přepravcem až do doručení zákazníkovi. Rovněž nenese odpovědnost za prodlení s doručením zásilky.
 4. Jakákoli záruka na zboží vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, je zcela vyloučena.
 5. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající vypovědět smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoli licenci uzavřenou podle obchodních podmínek s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení zákazníkovi v jakékoli formě.
 6. Prodávající ani jeho zaměstnanci či zástupci nenesou odpovědnost vůči Zákazníkovi, jeho smluvním partnerům, zaměstnancům nebo zástupcům za škody, včetně ušlého zisku, pokud škoda nebyla způsobena úmyslně.
 7. V případě odpovědnosti prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitelem, je bez ohledu na jeho právní základ omezena výše náhrady škody, a to jak na reklamaci, tak na případné celkové nároky, a to až do výše zaplacené kupní ceny a náklady na dodání dle poslední uzavřené kupní smlouvy, maximálně však do výše šesti tisíc korun českých.
 8. K řešení případných sporů, které vzniknou mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, je příslušný soud příslušný podle místa podnikání prodávajícího.
 9. Tato ustanovení obchodních podmínek, která se vztahují pouze na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající kdykoli změnit v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou závazné ode dne 20.05.2022.
 2. Smlouvy uzavírané prodávajícím jsou uzavírány v českém jazyce.
 3. Zajištění, zajištění a zpřístupnění příslušných ustanovení Smlouvy o poskytování služeb elektronicky probíhá zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
 4. Zajištění, zajištění, zpřístupnění a potvrzení potřebných ustanovení kupní smlouvy zákazníkovi se provádí zasláním potvrzení objednávky na e-mail zákazníka a přiložením dokumentů obsahujících specifikaci objednávky a daňové doklady o koupi zboží. Obsah kupní smlouvy je dále evidován a ukládán v IT systému internetového obchodu.
 5. Prodávající provádí technická a organizační opatření odpovídající míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných funkcí nebo služeb v rámci smlouvy o poskytování služeb. Používání elektronických služeb zahrnuje typická rizika spojená s přenosem dat přes internet, jako je jejich šíření, ztráta nebo neoprávněný přístup.
 6. Prodávající informuje a zákazník bere na vědomí, že využívání internetového obchodu prostřednictvím webového prohlížeče nebo aplikace, včetně vytváření objednávek, jakož i telefonického kontaktu se ZSP, může být spojeno s nutností vynaložit náklady na internetové připojení (např. poplatek za přenos dat) v souladu s tarifem poskytovatele služeb, který zákazník používá.
 7. Na otázky těmito výslovně neupravené se vztahuje české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ), zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. pravidla a podmínky. (ZOS).
 8. Volbou českého práva na základě těchto obchodních podmínek není dotčena ochrana práv spotřebitele na základě ustanovení, od kterých se nelze dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem odchýlit, podle práva rozhodného v případě neexistence této volby.

Správcem Vašich osobních údajů Liliana Philippe s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika. E-mailová adresa: contact@lilianaphilippe.com

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho newsletteru - zadejte svou e-mailovou adresu. Je to dobrovolné, ale pokud tak neučiníte, nebudete se moci přihlásit k odběru newsletteru.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely Liliana Philippe s.r.o. a našimi potenciálními partnery – abychom vám mohli zasílat atraktivní inzeráty a nabídky (slevy) e-mailem. Pokud v budoucnu poskytnete své dodatečné údaje, mohou být zpracovávány také za účelem zasílání (vám adresovaných) zpráv prostřednictvím poštovní doručovací služby nebo s dodatečným souhlasem na mobilní telefon. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely jsou Pravidla Newsletteru - smlouva uzavřená mezi Vámi a Mystyleco.cz Vaše údaje budeme zpracovávat také pro účely související s případnými spory při plnění smlouvy ( . Samozřejmě, můžete se odhlásit z odběru newsletteru, a to i s možností odhlášení v omezené míře, např. pouze ze zasílání zpráv na tel.

V závislosti mimo jiné na vaší aktivitě na našem webu a našem profilu na sociálních sítích pomocí vaší e-mailové adresy (např. zda si v našem obchodě založíte účet a jaké produkty nakupujete) nebo souhlasu s používáním souborů cookie můžeme lepší newsletter, který se přizpůsobí právě vám (zjednodušeně analyzujeme vaši aktivitu, díky čemuž můžeme newsletter lépe přizpůsobit konkrétní skupině našich klientů, např. newsletter pro muže a ženy bude vypadat jinak, přitom neomezujeme přístup k zajímavým nabídkám pro různé skupiny klientů a zásadně neovlivňují jejich rozhodování). Proti těmto aktivitám máte samozřejmě právo podat stížnost (právním základem zpracování údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem našich partnerů jako tzv. třetích stran – marketingové aktivity). Pokud je vám více než 18 let a udělili jste souhlas – analýza vaší aktivity na internetu nám poslouží také k vytváření a prezentaci reklam a nabídek (slev) navržených pro vás zcela na míru vašim preferencím, které mohou zásadně ovlivnit vaši uživatelské rozhodnutí -

Žádáme vás však, abyste s takovým jednáním souhlasili. Od běžného „profilování“ (tj. např. přizpůsobení našich zpráv, bannerů vašim zájmům) se takové chování liší tím, že jejich výsledek může zásadně ovlivnit vaše volby jako spotřebitelů, takže ve výsledku velmi výhodná, časově omezená nabídka na zboží lze odeslat. pouze vám na základě historie vašich nákupů a aktivity na našich stránkách, ke kterým nebudou mít ostatní naši zákazníci přístup. Zpravidla čím častěji využíváte našich služeb a nakupujete naše produkty, tím lepší speciální nabídky a překvapení pro vás můžeme připravit. Základem této činnosti je však váš dobrovolný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat – to však neovlivní zákonnost zpracování, které provádíme před jeho odvoláním. Díky využití pokročilých technologií náš obsah často vyvíjíme a odesíláme automaticky pomocí našeho systému, díky čemuž se můžete rychle seznámit s nejaktuálnějším obsahem.

Zpravidla budeme zpracovávat určité kategorie vašich údajů do doby, než se odhlásíte z newsletteru nebo nepodáte stížnosti na jejich zpracování, a v rozsahu, kdy je zpracování prováděno s vaším souhlasem, do odvolání souhlasu, pokud nebudeme ze zákona vyžaduje delší zpracování těchto údajů, nebo je budeme nuceni z důvodu případných nároků uchovávat po dobu jejich promlčení stanovenou právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. - podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů; - předat své osobní údaje např. jinému správci (pokud není zpracování založeno na právně oprávněném zájmu správce); - pro přístup k jejich osobním údajům, včetně žádosti o jejich kopii; - podání námitek proti zpracování osobních údajů, je-li důvodem zpracování oprávněný zájem; - požadovat úpravu, omezení zpracování nebo výmaz vašich údajů a odhlášení z newsletteru. Vaše údaje můžeme předávat subjektům, které nám pomáhají zasílat e-mailové zprávy v rámci newsletteru (např. nás podporují v marketingových kampaních), zajišťují podporu a provoz našich nástrojů a informačních a komunikačních systémů (např. uchovávání dat), realizují zásilky a zajistit běžné právní služby, provádět audity atd.

Dále můžeme v rámci výše uvedených činností předávat vaše údaje společnostem z naší kapitálové skupiny. Výjimečně můžeme Vaše údaje předat našim partnerům zpracovávajícím je mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), avšak pouze v rozsahu nezbytném v souvislosti se službami, které nám poskytují, zejména informace (např. ukládání dat v cloudu) a podporu e. -komerce a funkčnost aplikací. Zpracování údajů našimi partnery mimo EHP může probíhat především ve Spojených státech amerických (USA). Bezpečnost vašich dat je zajištěna zabezpečením, které používáme, včetně standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Snažíme se také, aby naši partneři byli součástí programu Privacy Shield. Můžete získat kopii svých údajů přenesených do zemí mimo EHP, zejména kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.