Left Pokračovat v nákupu
Vaše objednávka

Nemáte žádné položky ve svém košíku

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti My Style s.r.o.

V souvislosti s obchodními vztahy, navázanými kontakty a náborem pracovních míst

 1. Správce osobních údajů

Tyto informace platí pro společnosti Liliana Philippe s.r.o. group:

 • Liliana Philippe s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném u Městského soudu v Praze, C 320171/ MSPH. IČO: 08510806, DIČ: CZ08510806. E-mailová adresa: contact@lilianaphilippe.com
 1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v souvislosti s mnoha situacemi: (i) pokud jste nám své osobní údaje zpřístupnili sami prostřednictvím různých komunikačních kanálů (např. zasláním poptávky / nabídky e-mailem, telefonicky nebo vyplněním formuláře na naše webové stránky); (ii) jako součást naší spolupráce při podpisu a provádění dohody; (iii) pokud jsme vaše osobní údaje získali z jiných zdrojů (např. od společnosti, se kterou spolupracujete a která je naším dodavatelem/odběratelem, včetně jiné společnosti ve skupině).

Tyto informace se nevztahují na zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním našeho internetového obchodu mystyleco.cz našimi zákazníky a uzavíráním smluv tímto způsobem.

 1. Zpracování související s obchodními vztahy
 2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jako správce zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a obchodních partnerů a jejich zaměstnanců / spolupracovníků, osobní údaje dalších osob, které nám byly předány v rámci plnění smluv nebo nás kontaktovaly telefonicky, e. - e-mailem nebo prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách.

V souvislosti s těmito vztahy můžeme zpracovávat následující osobní údaje: identifikační údaje, údaje o adrese, údaje týkající se zaměstnání a kvalifikace a další osobní údaje, které nám byly poskytnuty v souvislosti se spoluprací nebo kontaktem.

Výše uvedené osobní údaje nám poskytujete přímo vy nebo zprostředkovatelé, jako jsou vaši zaměstnavatelé / zákazníci.

Účel a podstata zpracování

V souvislosti s výše uvedenými vztahy zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • navázání spolupráce a uzavření smlouvy;
 • plnění uzavřené smlouvy včetně jejího vypořádání 
 • zodpovězení všech dotazů a vedení další korespondence / kontaktu v tomto rozsahu;
 • inzerce a kontakt ohledně dalších informací a služeb správce;
 • ochrana před případnými nároky, a dále za účelem ev. směrování reklamací;
 • plnění zákonných povinností správce (např. daňové, účetní).

Podstatou pro zpracování osobních údajů správcem je:

 • potřeba splnit smlouvu nebo učinit opatření před jejím uzavřením na žádost osoby, které se osobní údaje týkají;
 • plnění zákonných povinností správce;
 • oprávněný zájem správce formou inzerce produktů a služeb správce nebo třetí osoby, kontakt včetně korespondence a ochrany před případnými reklamacemi.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, může však být nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo zodpovězení dotazů, případně korespondence.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje získané za účelem uzavření a plnění smlouvy budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy nebo do doby, než vznesete námitku proti zpracování, jejímž podstatou je náš oprávněný zájem, pokud zákony (např. týkající se archivnictví, daní, účetnictví) nebudou stanoveny jinak. nás zavazují: tyto údaje zpracovávat po delší dobu, nebo je déle uchovávat pro případ případných nároků, po zákonem stanovenou promlčecí dobu - podle toho, která doba je delší.

Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s námi budou zpracovávány do doby komunikace s Vámi a v případě reklamy - do vznesení námitky, pokud nebudou analogické s informacemi uvedenými výše, zákon nás zavazuje zpracovávat déle nebo do promlčení. lhůta vyprší. případné reklamace.

 

Zpracování osobních údajů souvisejících s náborem

Společnost Liliana Philippe s.r.o. je správcem vašich osobních údajů jako uchazečů o zaměstnání. Za účelem řádného plnění povinností stanovených v čl. 26 GDPR si tyto společnosti jako společní správci vytvořili rámec své odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících z GDPR.

 

Rámec zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání získané prostřednictvím všech možných náborových kanálů. Můžeme zpracovávat osobní údaje v souvislosti s náborem (zpracování některých osobních údajů může vyžadovat váš souhlas): identifikační údaje, teleadresní údaje, údaje o vzdělání, dovednostech a předchozím zaměstnání, údaje o povolení a další osobní údaje, které nám poskytnete. poskytnutých při náboru.

 

Účel a podstata zpracování

V souvislosti s náborem zpracováváme Vaše osobní údaje pro potřeby nezbytné pro realizaci aktuálního náboru pro společnost My Style s.r.o., a pokud jste souhlasili, tak i budoucích náborových procesů na obdobné pozice. Podstatou pro zpracování Vašich osobních údajů jsou činnosti na žádost subjektu údajů, před uzavřením samotné smlouvy, právní předpisy, zejména zákoník práce a prováděcí zákony, a Váš souhlas, jde-li o rámec širší, než stanoví tyto zákony popř. pro budoucí náborové procesy. Pokud jste udělili některý z výše uvedených souhlasů, můžete jej kdykoli odvolat – tím však nebude dotčena zákonnost zpracování, které provádíme před jeho odvoláním. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem případného sporu mezi Vámi a kterýmkoli ze společných správců (právním základem zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce). Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také pro reklamní účely společných správců nebo jejich spolupracujících subjektů. Právním základem zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce osobních údajů nebo třetí strany (vlastní reklamní aktivity společných správců nebo spolupracujících subjektů). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro nábor a případnou další spolupráci.

 1. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům, které nám pomáhají komunikovat s našimi dodavateli a zákazníky (např. při zasílání e-mailových zpráv, v případě reklamních aktivit i s reklamními kampaněmi), pomáhají nám provozovat webové stránky a aplikace, poskytují podporu a servis našich serverů a tele-IT systémů (např. uchovávání osobních údajů), dále přepravní společnosti, poskytovatelé platebních služeb (operátoři internetových plateb nebo banky), jakož i běžné právní služby, audity atd., včetně např. rámec výše uvedených činností. V případě náboru mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty také subjektům, které technicky nebo organizačně pomáhají při náboru zaměstnanců, včetně komunikace s kandidáty.

 1. Předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor EHP)

Vaše údaje můžeme výjimečně předat našim partnerům zpracovávajícím je mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), avšak pouze v rozsahu nezbytném v souvislosti s jimi poskytovanými službami, zejména informacemi (např. ukládání dat v cloudu) a podporou e- obchod a funkčnost aplikace. Zpracování dat našimi partnery mimo EHP může probíhat převážně ve Spojených státech amerických (USA). Bezpečnost vašich údajů je zajištěna zabezpečením, které používáme, včetně standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Snažíme se také, aby naši partneři spadali do tzv. programu Privacy Shield. Můžete získat kopii svých údajů přenesených do zemí mimo EHP, zejména kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Autorizace

Kdykoli máte právo:

 • a. přístup k vašim osobním údajům (včetně získání informací o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány),
 • b. požadovat úpravy a omezení zpracování osobních údajů (např. pokud jsou nesprávné);
 • c. výmaz osobních údajů (např. pokud byly zpracovávány protiprávně);
 • d. předání Vašich osobních údajů, které jste správci poskytli a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracování je prováděno na základě souhlasu nebo smlouvy např. jinému správci;
 • e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě podmínky nezbytnosti pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, zejména v případě zpracování pro reklamní účely;
 • f. podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat, tím však není dotčena zákonnost zpracování, které provádíme před jeho odvoláním.